วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่
2. บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตลอดจนบูรณาการแผนงานและการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวง กลุ่มจังหวัด /จังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
3. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เนื้อหา รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และรูปแบบวิธีการทำงานพัฒนาชุมชนที่เหมาะกับสถานการณ์
4. สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน/แผนชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน กองทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ/เครื่องมือการทำงาน และการปฏิบัติงานแก่อำเภอ หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน และบริหารการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
6. นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการกิจกรรมของกรมฯ และประเมินสถานการณ์แวดล้อม เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงงานและระบบการพัฒนาชุมชนของกรมฯ
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 2 times, 1 visits today)