ข่าวประชาสัมพันธ์

🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🐘✨✨

🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 🐘✨✨