ข่าวประชาสัมพันธ์

🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 🐘✨✨