ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยงต.โชคเหนือเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนไม่ผ่านเกณฑ์มิติด้านมิติความเป็นอยู่