คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์

แนวทางการดำเนิน คดีแพ่งกรณีลูกหนี้กองทุนค้างชำระ

๑. ตรวจสอบข้องเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระด้วยความรอบคอบ (ทำตารางสรุปยอดหนี้)

๒. เจรจาประนอมหนี้ (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ)

๓. ถ้าตกลงไม่ได้ให้มีหนังสือตดตามทวงถามหรือส่งจดหมายลงทะเบียนตอนรับถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

๔. ประชุมประชาคมกรรมการกองทุนและสมาชิกเพื่อขอมติ

– เรื่องฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ ๒ ราย )

– ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

– เลือกผู้แทนรับมอบอำนาจจากกองทุนเพื่อแต่งตั้งทนายดำเนินการฟ้องร้องหรือทำหนังสือถึงอัยการขอให้เป็นทนายให้

๕. กองทุนหมู่บ้านมีหนังสือถึงอนุกรรมการ ฯ ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งอัยการดำเนินการต่อไป ( พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๔ ชุด )

กองทุนที่เป็นนิติบุคคล สามารถยื่นเอกสารประกอบการดำเนินคดีแพ่ง กรณีสมาชิก ผิดนัด ชำระหนี้ รายละเอียดดังนี้

๑. คำขอกู้ของลูกหนี้

๒. สัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกันของลูกหนี้ (ต้องติดอากรแสตมป์ทั้งสองสัญญา)

๓. หนังสือเตือนให้ชำระหนี้ผ่านไปรษณีย์

๔. สำเนารายงานการประชุมแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการกองทุนที่ทำการแทนกองทุนและจัดทำเป็นหนังสือมอบอำนาจจากกองทุนหมู่บ้าน

๕. ตารางสรุปยอดหนี้ ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับตามระเบียบ ฯ

๖. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกมติอนุมัติให้ฟ้องร้องทั้งลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันทุกราย

๗. หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกของลูกนี้ที่ค้างชำระ

๘. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลของกองทุน

๙. ระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ และระเบียบคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบรืหารกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง

๑๐. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านขอผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกราย

๑๑. จัดหาทนายความดำเนินคดี (กองทุนเสียค่าใช้จ่ายเอง) หรือขอให้อัยการว่าต่างแก้ต่างคดีให้

๑๒. กรณีให้อัยการว่าต่างแก่้ต่างคดีให้ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมศาล

ที่มาข้อมูล

สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์/สคช

สำนักงานอัยการทุกจังหวัด คดีศาลแขวงสุรินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์/อำเภอ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ

ข้อคิด

” เงินกองทุนหมู่บ้าน “ ไม่ใช่ของคนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่เป็นของส่วนรวม

“กองทุนหมู่บ้าน” ไม่ใช่เครื่องมือการหาประโยชน์ของใคร หรือคนกลุ่มใด

“กองทุนหมู่บ้าน” ยังหมายความรวมถึงแหล่งเงินทุนที่ด้อยโอกาสในชุมชนสามารถเข้าถึงได้

“กรรมการ” มีจิคอาสาเข้ามาทำงานพึงระลึกเสมอว่าท่านได้ทำงานเพื่อส่วนรวม

“กรรมการ” ควรยึดหลักคุณธรรมนิติธรรมอีกทั้งมาตราการของชุมชนในพื้นที่ที่ในการบริหารจัดการเอื้อเฟื้อคนด้อยโอกาสในชุมชน

            กองทุนหมู่บ้าน จะขจัดหนี้นอกระบบได้อย่างไร ถ้า ” กรรมการ” คนหนึ่งคนใด เป็นผู้นำเงินนายทุนนอกระบบมาเพื่อผลประโยชน์ส่วยตัว และอย่างอ้างว่าทำเพื่อสมาชิก

           ” สมาชิก “ ให้มีจิตสำนึกในหน้าที่ และวินัยในการชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน และการฝากสัจจะออมทรัพย์ มิใช่รอกู้เพียงอย่างเดียว และอย่าโทษนโยบายกองทุนหมู่บ้าน ทำให้ท่านเป็นหนี้ จงมองดูตัวท่านเองว่า นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่หากท่านกู้เงินที่อื่นท่านก็ต้องชำระหนี้เช่นเดียวกัน

          ” เพื่อที่เงินกองทุนหมู่บ้านจะได้ยั่งยืนเติบโตถึงรุ่นลูกหลานต่อไป “

(Visited 1 times, 1 visits today)