ตัวชี้วัด สพจ.

ตัวชี้วัดที่ 1 KPI สพจ.รอบที่ 1.2562 เบิกจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 2 KPI สพจ.รอบที่ 1.2562 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3 KPI สพจ.รอบที่1.2562 จำหน่าย OTOP

ตัวชี้วัดที่ 4 KPI สพจ. รอบที่ 1. 2562 ศก.ฐานราก,ประ

ตัวชี้วัด สพจ

(Visited 1 times, 1 visits today)