ปราชญ์สัมมาชีพ

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ทั้ง 1308 หมู่บ้าน ใน 17 อำเภอ ได้ดำเนินการพัฒนาปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน รวมทั้งหมด 6540 คน และขยายผล หมู่บ้านละ 20 คน รวมเป็น 26160 คน มีการจัดเก็บองค์ความรู้ปราชญ์ 1308 องค์ความรู้ และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ สร้างงานสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนเพิ่มขึ้นสำเนาของ ผลการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)