รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ศจพ.จ. และ ศจพ.ระดับต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ได้จัดทำขึ้นทั้งในแบบรูปเล่ม และ E-book ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ลิงค์ https://online.fliphtml5.com/ipozh/nbjv/#p=13

(Visited 1 times, 1 visits today)