แนวทาง (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชน

แนวทาง (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1lFy610BvIqV3EKhmr-w-T_QiUOnZHFtT

(Visited 1 times, 1 visits today)