เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ